Tuesday, 28 September 2010

Rant / Marudzenie

If you think that handwork isn't tiring you are wrong. It is.
Jeżeli myślicie, że ręczna robota nie jest męcząca to jesteście w błędzie. Jest.
I like all the ideas coming to my mind while working on details but to make them into reality is a separate chapter.
Lubię te wszystkie świetne pomysły, które przychodzą mi do głowy w trakcie dłubania szczególików, ale zrealizować je to zupełnie osobny rozdział.
Let's take this raspberry. Wouldn't it be fun to have the whole border full of them?
Weźmy taką malinkę. Nie byłoby fajnie mieć ich mnóstwo w całym obramowaniu?
No, thank you :)
So now I'm dreaming about making a new piece entirely by machine... And I know I want to make another kitchen. This time in browns. But it is difficult to start something new while you are so much involved in all these small things not-done-yet. I would prefer to have all the previous works finished, collected in the baskets with a nice feeling of a good harvest. Just like in this old work of mine:
Nie, dziękuję :)
Tak więc teraz marzę o zrobieniu czegoś nowego wyłącznie na maszynie... I wiem, że chciałabym zrobić nową kuchnię. Tym razem w brązach. Ale ciężko zacząć coś nowego mając głowę wypełnioną tymi jeszcze-nie-zrobionymi drobiazgami. Wolałabym mieć już wszystko skończone, popakowane w koszach z poczuciem zebrania dobrych plonów. Tak, jak w tej mojej starej pracy:
"After fruit" 40 x 55 cms

So I'd better go and will try to work a bit harder :)
Więc lepiej już sobie pójdę i spróbuję troszkę bardziej przyłożyć się do pracy :)

Monday, 20 September 2010

First additions / Pierwsze dodatki

Here's some progress I made on the market. Peas, berries, herbs, you name them. It doesn't make sense to take the big picture - you wouldn't see them all. And all those pictures give you an idea how I work - a little bit here, a little bit there, with no plan, just filling empty places. And there's a lot of them :)
Mały postęp na rynku jest. Groszki, jagódki, zioła, co chcecie. Nie ma sensu robić dużego zdjęcia, bo ciężko będzie to wszystko na nim zauważyć. A z drugiej strony właśnie tak pracuję - troszkę w tym miejscu, troszkę w tamtym, bez planu, po prostu zapełniam puste miejsca. A jest ich sporo :)
Wednesday, 15 September 2010

Here starts the race / I teraz zaczyna się wyścig

The market is ready for handwork.
Rynek gotowy do ręcznej robótki.
The apples are in the handwork process already.
Jabłka już są w "ręcznej robótce".
Which one will be finished first?
Kto pierwszy na mecie?

Sunday, 12 September 2010

More leaves / Więcej liści

I don't know if you count them (I don't!) but believe me, there's more of them :)
Nie wiem, czy Wy je liczycie (ja nie!), ale uwierzcie, naprawdę trochę ich przybyło :)
I've added some smaller tomatoes and potatos are getting their greens too.
Dodałam też mniejsze pomidorki i ziemniaki zaczynają dostawać swoją porcję zielonego.
That's how it looks now:
Teraz to wyglada tak:

Wednesday, 8 September 2010

Market - the framing / Rynek - obramowanie

The machine-part of the market is coming to the end. Now I'm working on the frame and when it is done I will add the binding.
Maszynowa część pracy nad rynkiem zbliża się do końca. Teraz pracuję nad ramą, a po niej wykończę brzegi.
After washing, the handwork starts.
Po praniu przyjdzie czas haftów i innych uzupełnień ręcznych.

Monday, 6 September 2010

Adding leaves / Dodając listki

I know that I'm going backward - all the trees are loosing their leaves and mine are getting new ones :) That's the power of creation, it is your world based on your rules. I like it :)
Tomatos are growing up too :)
Wiem, że idę w przeciwnym kierunku - teraz, gdy wszystkie drzewa tracą liście, moje zaczynają wypuszczać nowe :) To właśnie potęga tworzenia, budujesz świat na własnych zasadach. To miłe :)
Pomidorki też rosną :)
It is a nice, meditative process and you can see the progress with any single leaf added.
Haftowanie tych listków to takie spokojne, medytacyjne zajęcie i od razu widać postęp.
It seems that I have a thing with trees with fruit. I like them even more than the blooming ones. Last year I made a small orchard.
Mam coś na drzewa z owocami. Lubię je nawet bardziej niż w czasie kwitnienia. W ubiegłym roku zrobiłam sobie mały sad.
"Fruit Trees" 37 x 48 cms

This way I have the fruit on trees whole year round, no matter what the weather brings us in reality :)
Dzięki temu mam owoce na drzewach przez cały rok, niezależnie od pogody :)

Thursday, 2 September 2010

Vegetable animal / Warzywne zwierzę

While working on the "Market" I keep reading and watching lots of interesting veggie-oriented materials. Now I have to share with you my latest discovery.
Pracując nad "Rynkiem" czytam i oglądam mnóstwo rzeczy o tematyce warzywno-owocowej. I muszę podzielic się z Wami moim najnowszym odkryciem.
Isn't he lovely? And there's another one:
Czyż nie jest słodki? I ma kolegę:
And there's a story behind them. Vegetabull is a common work of Le Witt and Him tandem, two graphic designers working together in 1930's. I must confess, that their names said nothing to me. So imagine my surprise when it turned out that George Him was born in my city, Lodz. And he illustrated some iconic Polish children poems by Julian Tuwim "The Turnip", "The Birds' Broadcast" and "Locomotive" - this one was known by heart by few generations of kids. But he did much more than this. He was a well known graphic designer with very impressive body of works. I also found a poster which may inspire another wallhanging in my "Salad"-style:
Ale to tylko część odkrycia, bo te byczki doprowadziły mnie do czegoś ciekawszego. Vegetabull to wspólne dzieło tandemu Le Witt i Him, dwóch grafików współpracujących ze sobą w latach 30. ubiegłego wieku. Przyznam, że ich nazwiska nic mi nie mówiły. Dlatego wyobraźcie sobie moje zdumienie, gdy okazało się, że George Him urodził się w moim mieście, Łodzi. I był ilustratorem Tuwimowskiej "Rzepki", "Ptasiego Radia" i "Lokomotywy"! Ale w swym twórczym życiu dokonał znacznie więcej, pozostawiając wielki dorobek i znane nazwisko. Znalazłam też jego plakat, który może mnie zainspirować do kolejne makatki w stylu "Sałaty":
But as for now I keep adding veggies and fruit to my old market:
A na razie dodaję kolejne owoce i warzywa do mojego starego rynku:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+