Sunday, 30 January 2011

How about this? / Co Wy na to?Yes, it is another hen, but it is the size of pictures which matters in this post :)

Tak, to jest kolejna kura, ale w tym poście chodzi o rozmiar zdjęć :)

Friday, 28 January 2011

Good Wife's influence / Wpływ Dobrej Żony

My Good Wife is doing well. Her pot has handles and she has a towel. So the only thing missing was... a bowl :)

Moja Dobra Żona ma się dobrze. Jej garnek ma już uchwyty, a ona ma ściereczkę. Czyli jedyne, czego brakuje to... miska :)

and coasters, of course :)

i podkładki, oczywiście :)

Call me dumb but it was just while playing with the bowl for the pictures...

Możecie nazwać mnie gapą, ale dopiero przy robieniu zdjęć...

when I realised that in fact I made two bowls:

zorientowałam się, że tak naprawdę to zrobiłam dwie miski:

The former ones where made with the same fabrics inside and outside, but why didn't I think about it earlier??? The coasters are reversible too:

Poprzednie były robione z tej samej tkaniny w środku i na zewnątrz, ale dlaczego sama wcześniej o tym nie pomyślałam??? Podkładki też są dwustronne:

So now there are two sets:

Więc teraz są dwa zestawy:

And everything with the heart, of course.
And for those who love hens here is one from my herd :)

I wszystko z sercem, oczywiście.
A dla tych, którzy lubią kury, tutaj jedna z mojego stadka :)

Wednesday, 26 January 2011

How to use a bowl? / Jak używać miski?

I thought that you may want to see some bowls in use. The one above is my friend's bowl with glass balls. It is with her lucky pig :)

Pomyślałam sobie, że może chcecie zobaczyć takie miski w użyciu. Ta powyżej to mojej przyjaciółki miska na szklane kule. Z przynoszącą szczęście świnką :)

And this one is for eggs:

A ta jest na jajka:


And what I especially like in them is their flexibility in packing :)

A ja najbardziej lubię elastyczność tych misek w pakowaniu :)

Tuesday, 25 January 2011

Let's fall in ... bowl! / Zabujajmy się w... misce!

I have a lot of fun with those bowls.

Mam dużo zabawy z tymi miskami.

I know they are a bit silly but I don't care. I have some prototypes (too shy to show off) at home and they are in permanent use :)

Wiem, że są raczej niepoważne, ale w ogóle się tym nie przejmuję. Mam kilka prototypów (zbyt nieśmiałe by się pokazywać) w domu i są w ciągłym użyciu :)

My Good Wife survived the washing and now is in handwork process.

A Dobra Żona przetrwała pranie i teraz na etapie prac ręcznych.

Friday, 21 January 2011

Another attempt to miniatures / Kolejne podejście do miniatur


This one is a bit better (at least smaller), but I'm still not there yet.

Ta jest trochę lepsza (przynajmniej mniejsza), ale to ciągle jeszcze nie to.


The idea for this came from Decameron :)

Pomysł na to przyszedł z Dekamerona :)

But no, it's not her lover's heart on their table. It is... my coaster :)

Ale nie, na ich stole nie leży serce jej kochanka. To moja... podkładka pod kubeczek :)


I made a set of 2 for my etsy:

Zrobiłam taki zestaw do mojego slepiku:


I also quilted a frame of my Good Wife:

Wypikowałam też obramowanie mojej Dobrej Żony:

And now have to wash it to see how all the vintage fabrics behave :)

A teraz muszę to wyprać, żeby zobaczyć jak te wszystkie stare tkaniny się zachowują :)

Tuesday, 18 January 2011

Sewing and cooking with love / Szyjąc i gotując z miłością

Mostly sewing :)

Głównie szyjąc :)
As you can see I'm in the quilting process.

Jak widzicie, pikuję.Now she has more shape.

Teraz i ona nabrała kształtów.

As for the hand sewing, I remember, of course, that I have some old projects to finish. And I keep working on them...

A jeśli chodzi o szycie ręczne, to oczywiście pamiętam, że mam pewne rzeczy do skończenia. I pracuję nad nimi...


But it is a bit boring now. So I had to find something for a change :)

Ale to jest troszkę nudne teraz. Więc musiałam znaleźć sobie coś dla urozmaicenia :)

It is a Contemporary Medieval Miniature in textile :) Sounds good? Well, I'm not satysfied with this one but I'm eager to try more. The size of it is 18x24 cms. I would prefer it a bit smaller. I'm planning to frame it with matt (to be ready to put in frame) and I want it to have this look of medieval miniature. We'll see.

To jest Współczesna Miniatura Średniowieczna w tkaninie :) Dobrze brzmi? No ja nie jestem nia jeszcze usatysfakcjonowana, ale mam wielką chęć dalej próbować. Ma 18x24 cm. Wolałabym, żeby była troszkę mniejsza. Mam zamiar oprawić ja w passepartout (tak, żeby była gotowa do włożenia do ramy) i żeby miała taki wygląd typu średniowieczna miniatura. Zobaczymy.

Monday, 17 January 2011

Something special / Coś specjalnego


You know that I'm not for the blogs' prizes. But this one is different:

Wiecie, że nie jestem entuzjastką blogowych nagród. Ale ta jest inna:
This is for the quiet bloggers (with less than 300 followers) who simply keep going with their work.
I've got this prize from Jednoiglec (THANK YOU!). I hope that you already know her, but if not, please go and visit her Projektownia. She is a vibrant person with thousands of ideas.

To wyróżnienie dla cichych blogerów (poniżej 300 obserwatorów), którzy po prostu robią swoje. Dostałam je od Jednoiglca (DZIĘKI!). Mam nadzieję, że już Ją znacie, ale jeśli nie, proszę odwiedźcie Jej Projektownię. To wyjątkowo żywa osóbka z tysiącem pomysłów.

And my part as a recipient of Liebster is to forward it to other quiet blogs which I admire. I'm doing it with a big pleasure:

A moim zadaniem, jako wyróżnionej Liebsterem, jest przekazanie go dalej, do innych cichych blogów, które podziwiam. Co niniejszym, z ogromną przyjemnością, czynię:

- to Molly and her Moligami
- to Janet and Her Works
- to Cathy and her Potter Jotter
- to Karen and her Contemporary Embroidery

It's time to show our tails off, for everybody to admire. And then, back to our silent work :)

To jest ten krótki moment na pokazanie ogonów z dumą, do podziwiania. A potem, wracamy do naszej cichej robótki :)


Saturday, 15 January 2011

Changing buttons and... mind / Zmiana guzików i... zdania

So that's how my new cardigan looks now.

I tak mój sweterek wygląda teraz.


"Winter sun" instead of silver heart :) The pocket is changed (and saved) too:

"Zimowe słońce" zamiast srebrnego serca :) Kieszonka też jest zmieniona (i uratowana!):

And the buttons. Yes, I have a thing with mother of pearl :)

I guziki. Tak, ja mam coś na perłowe.

But the funny thing is, that I decided not to use the heart buttons on my quilt :( So where the love is? Here:

Ale najweselsze jest to, że zdecydowałam nie używać jednak serduszkowych guzików :( No to gdzie ta miłość? A tu:

My good wife prefers appliqued hearts much more :)

Dobra żona jednak woli aplikowane serca :)

Tuesday, 11 January 2011

How to frame a good wife? / Jak oprawić dobrą żonę?

I think that this vintage linen print will be very good for her. And a bit of vintage richelieu to add some softness.

Myślę, że taki stary lniany druk będzie dla niej bardzo dobry. I kawałek starego richelieu dla miękkości.

Now she can feel like a real lady :)

Teraz już może czuć się jak prawdziwa dama :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+