Sunday, 29 May 2011

Blue tea / Niebieska herbatka

I'm still working on the idea of framing my teapots. And here is the newest result :)
Cały czas szukam sposobów na oprawę czajniczków. I to moje najnowsze osiągnięcie :)
I used some brass wire and silk for the flowers and a piece of brass for the background. Of course it is difficult to take a good picture of it because the most interesting effect is with the light - the whole piece is just shining. I made two teapots in this serie:
Kwiatki z mosiężnego drutu i jedwabiu, tło z mosiężnej blachy. Oczywiście fatalne do zrobienia zdjęcia, bo najciekawszy efekt daje ze światłem - cały świeci. Zrobiłam dwa z tej serii:
I have to tell you that being on etsy maybe isn't a big bussiness (what a pity!), but it is a fun. I've met lots of talented, interesting people. And we know how to play. This time you can play with us. Just go to this site and vote for the shop you like the best. You don't have to buy anything and we don't get any prizes, it is just for fun. Of course I hope that you will like MY shop, but if not, I won't cry. I know the other participants and their talents so I will be happy for them too :)
Muszę Wam powiedzieć, że może bycie na etsy to nie jest wielki biznes (a szkoda!), ale na pewno jest ciekawe. Spotkałam tam mnóstwo ciekawych, utalentowanych osób. I w tym gronie umiemy sie także bawić. A tym razem zapraszam do zabawy także Was. Musicie po prostu wejść na tę stronę i zagłosować na najfajniejszy sklep. Nie trzeba niczego kupować, a my nie dostajemy żadnych nagród, to tylko zabawa. Oczywiście mam nadzieję, że to MÓJ spodoba Wam się najbardziej, ale jeśli nie to się nie popłaczę. Znam pozostałe uczestniczki i będę się cieszyła razem z nimi :)

Thursday, 26 May 2011

You make the difference / Macie wpływ

This time I want to show you that I'm listening to you :) When I asked, what do you think about the "textile pottery" idea, one of my readers suggested potholders. So I made one :)
A teraz chcę Wam pokazać, że Was słucham :) Kiedy zapytałam o Wasze opinie na temat mojej "szmacianej porcelany", jedna z czytelniczek zasugerowała łapki do garnków. No i zrobiłam taką :)
Personally, I'm not a big potholders' fan. But I like challanges :)
Osobiście nie jestem wielka fanką łapek. Ale lubię wyzwania :)
What do you think?
Co myślicie?
It turned out, that my last post was a bit confusing because of the Rocket salad thing. So now I will add some more confusion, this time with the lace :)
Okazało się, że mój ostatni post wprowadził trochę zamieszania tą rukolą.No to teraz jeszcze bardziej zamieszam, tym razem koronką :)
It has nothing in common with the Rocket salad, with the poet or a garden. It is just that I want to share with you all the small ideas crossing my mind. When I found this old haberdashery it was white. I dyed it and put it aside. Now I found (we are talking domestic archeology and it deserves some separate post) a big (and I mean BIG) quantity of white cotton stripes. And "click" - I started playing... I think I will use it for my pottery, but it's not for sure yet :)
I to nie ma nic wspólnego ani z rukolą, ani z poetka, ani z ogrodem. To tylko chodzi o to, że dzielę się z Wami różnymi pomysłami przelatującymi mi przez głowę. Kiedy znalazłam tę starą koronkę była biała. Pofarbowałam ją i odłożyłam na bok. A teraz znalazłam (to z domowej archeologii, która zasługuje na osobny post) dużą (i mam na myśli DUŻĄ) ilość białej bawełny pociętej w paski. I nagle "klik" - zaczęłam kombinować... Myślę, że przyda mi się to do mojej porcelany, ale jeszcze nie jestem pewna :)

Wednesday, 25 May 2011

Kitchen works / Prace kuchenne

 
 Don't worry, I'm still here :) Just busy with the pots, roses
Nie, nie martwcie się, nadal tu jestem :) Tylko zajęta czajniczkami, różami
and making pattern of my impressive rocket salad :)
i robieniem szablonu z mojej imponującej rukoli :)

Saturday, 21 May 2011

Not only tea pots / Nie tylko dzbanuszki

Now you've got them all :)
Teraz macie tu je wszystkie :)
The reverse side. For me it looks like a necklace for the kitchen :)
A tak z drugiej strony. Dla mnie to taki naszyjnik do kuchni :)
This is a part you haven't seen before. The whole thing is 68 cms long.
To chyba taka część, której wcześniej nie widzieliście. Całość ma 68cm długości.
And here they are stacked up :) So I can move to my poet...
A teraz są złożone :) To ja mogę przejść do poetki...
She is taking shape and doesn't feel very lonely now :)
Powoli przybiera kształt i nie czuje się już taka samotna :)

Wednesday, 18 May 2011

On the pottery front / Z porcelanowego frontu

I keep making stuff for my shop and thought you should have some update :)
Robię rzeczy do sklepiku i pomyślałam sobie, że powinniście być na bieżąco :)
New bags
Nowe torby
and new kettle :)
i nowy czajnik :)
And while I'm busy with business, the secret life of small pots is blooming :)
A gdy ja jestem zajęta biznesem, tajne życie dzbanuszków kwitnie :)
Romance???!!!
Romans???!!!

Monday, 16 May 2011

What's new? / Co nowego?

Both poet and I are sorrounded by our pottery :) And some of my tea pots have their own private life...
Obie z poetką jesteśmy otoczone przez nasze skorupy :) A niektóre z moich czajniczków wydają się mieć swoje własne życie prywatne...
So for the next one,
Więc przy kolejnym,
I decided to keep it in frame :)
postanowiłam trzymać go w ramach :)

Friday, 13 May 2011

Tea pots with no end... / Czajniczki bez końca...

Well, it seems that I'm really twisted on the tea pots now. And not only in working on them :) As a big admiror of Debbie's etegami art, now I'm  a lucky posessor of one of the cutest magnets with... the tea pot, of course! I bought it at her etsy. Just had to share my joy with you :)
No cóż, wygląda na to, że naprawdę zakręciły mną te czajniczki. I nie tylko lubię je robić :) Jako wielka entuzjastka etegami tworzonych przez Debbie, stałam się posiadaczką najsłodszego magnesu z... czajniczkiem, oczywiście! Kupiłam go w Jej etsy. I muszę Wam go pokazać :)

Tuesday, 10 May 2011

Wearable teapot??? / Noszalny czajniczek???

Why not?
A dlaczego nie?
No, there's no water inside :)
Nie, nie ma w środku wody :)

Monday, 9 May 2011

Did you miss her? / Tęskniliście za nią?

And she is still alive:)
A ona żyje :)
I hope to work on her some more...
Mam nadzieję troszkę teraz nad nią popracować...

Sunday, 8 May 2011

Watering time! / Czas podlewać!

Did you wonder, why my garden grows so nicely? Because it is watered properly :)
Zastanawialiście się, dlaczego mój ogród tak ładnie rośnie? Bo jest właściwie podlewany :)
With my perfect watering can, even the plants from calendar are growing nicely :)
Z odpowiednią konewką to nawet roślinki w kalendarzu dają radę :)

Friday, 6 May 2011

Cold May / Zimny Maj

Maybe my white embroidery provoked this silly snow in May?
Może to moje białe haftowanie sprowokowało ten śnieg w maju?
In any case it is so cold that the only help is in hot tea. So, let's put the kettle on :)
W każdym razie jest tak zimno, że tylko gorąca herbatka może nas uratować. No to wstawmy wodę :)
Well, maybe not with the water...
No, może nie wodę...
But I put it on etsy :)
Ale ja go wstawiłam do etsy :)

Monday, 2 May 2011

Old and new / Stare i nowe

Lucky me, that despite the cold weather, I can still work in my garden :)
Na szczęście, mimo zimna, w moim ogródku mogę pracować :)
And there's some news on the pottery front. One of the winners of my pots, Mialkotek, suggested, that she is going to frame it. That gave me some idea:
No i mam nowinkę porcelanową. Jedna ze zdobywczyń mojego dzbanuszka, Mialkotek, powiedziała, że ma zamiar go oprawić. To mi podsunęło pewien pomysł:
I didn't think about it before.
Wcześniej sama na to nie wpadłam.
 And now it opens whole new possibilities for me :)
A to otwiera mnóstwo nowych możliwości :)
And to open a new, textile pottery chapter on my etsy, I started with an old cards:
A na otwarcie nowego, porcelanowego działu w etsy, wygrzebałam stare kartki :

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+