Friday, 29 July 2011

More strawberries! / Więcej truskawek!

This time I have to start with text. Mostly because I was awarded by a fellow blogger Joanna. You know that I'm not for all the awards' game but anyway I feel honoured. It is a real joy to see that you, all of my readers and followers, like what I share here. Big thanks for your presence, for your comments and for all the courage I've got from you. Joanna, thank you very much, from the bottom of my heart!
Tym razem muszę zacząć od tekstu. Przede wszystkim dlatego, że zostałam nagrodzona przez przemiłą blogerkę, Joannę. Wiecie, że nie nadaję się do tej całej nagrodowej zabawy, ale nie zmienia to faktu, że czuję się zaszczycona. To dla mnie naprawdę wielka radość, kiedy widzę, że Wy, moi Drodzy Czytelnicy i Obserwatorzy lubicie to, czym się tutaj dzielę. Bardzo dziękuję, za Waszą stałą obecność, komentarze i odwagę, jaką z nich czerpię. Joanno, z głębi serca dziękuję!
And now back for my summer table :)
A teraz wracamy do mojego letniego stołu :)
Well, maybe it's not totally what I wanted but I think it is the closest to what I wanted. And the cut outs from this table gave me an idea for some more strawberries :)
To jeszcze nie jest do końca to, co chciałam, ale na pewno jest najbliżej. A kółeczka wycięte ze stołu dały impuls do następnych truskawek :)
I like it when an idea developes on its own. The only thing I had to do was to sew. All the elements "knew" where's their place:
Bardzo lubię, kiedy jakiś pomysł rozwija się sam. Jedyne co musiałam robić to szyć. Wszystkie elementy "wiedziały" gdzie ich miejsce:
So now I have a small (31 x 38 cms) wallhanging with strawberries. Phi, that was easy :)
No to mam małą (31 x 38 cm) makatkę z truskawkami. Phi, to było łatwe :)
Another close up:
Jeszcze jedno zbliżenie:
It turns out that now I see strawberries everywhere. Even in my "favorites" on etsy :)
Okazuje się, że teraz truskawki widzę wszędzie. Nawet wśród moich "ulubionych" na etsy :)
These are by drenculture - Rigel Stuhmiller. And there's much more of yummy stuff on Rigel's site :)
Te są od drenculture - Rigela Stuhmiller. A jeszcze więcej apetycznych rzeczy ma Rigel na swojej stronie :)
And here is strawberry tea by KSGtextileart.
A tu truskawkowa herbatka KSGtextileart.
And this is my very own kitchy kettle. Of course I was 100% sure that it has strawberries too. Well, not really... But wait, raspberries sound good to me too :)
A to mój osobisty kiczowaty czajnik. Byłam w 100% pewna, że z truskawkami. No cóż, nie do końca... Ale chwileczkę, maliny też są w porządku :)Sunday, 24 July 2011

Strawberries / Truskawki

 Thanks for all your advices for my summer table. As I told you before, it is a small piece (19x11 cms) so I don't have to worry if it doesn't work. I don't have to rescue the failure,I can give this idea another try. And here is the result. It's better but still not what I wanted.
Dziękuję ślicznie za Wasze rady w sprawie letniego stołu. Jak już wcześniej mówiłam,  to jest maleństwo (19x11 cm) więc nie martwię się jak nie wychodzi. Nie muszę tego ratować za wszelką cenę, mogę po prostu spróbować jeszcze raz. Tym razem wyszło tak. Lepiej, ale to cały czas nie to.
I will try again - this time with a lighter background. But I'm not totally disapointed because, as I mentioned in the last post, just playing with all those fruit made me to sew another strawberries. 
Do you remember the big quantity of white cotton stripes? I found another good use for them - woven with some of my hand dyed fabrics, they make a great checked background :)
Spróbuję jeszcze raz - tym razem z jaśniejszym  tłem. Ale nie jestem totalnie rozczarowana, ponieważ, jak wspominałam w ostatnim poście, samo kombinowania z owocowym tematem zainspirowało mnie do uszycia nowych truskawek.
Pamiętacie te duże ilości białych, bawełnianych pasków? Znalazłam dla nich kolejne zastosowanie - utkane z moimi próbami farbiarskimi, stworzyły świetne tło w krateczkę :)

 What do I need such a background for? Well, for any case :) You never know... 
I was considering an idea of making a journal/sketch book from some time already. For example - I want to sew strawberries but don't want to plan to make a strawberry quilt. And here my background comes handy. So, after studying some strawberry images 
A po co mi takie tło? No cóż, na wszelki wypadek :) Nigdy nie wiadomo... 
Od dawna już rozważałam pomysł stworzenia czegoś typu dziennik/notatnik. Na przykład - mam ochotę uszyć truskawki, ale nie jako samodzielną, truskawkową pracę. I tu właśnie przydaje się takie tło. A więc po obejrzeniu różnych truskawkowych obrazków
I came up with my own:
mam swój własny:
You know what I mean? The size of it is a typical A4 (aprox. 21x28 cms) so it works like a page from a bigger notebook.
Wiecie już, o co mi chodziło?  Rozmiar A4, czyli jak kartka z większego notesu.
It didn't take a lot of time to make it and I didn't have to spend too much time on the composition.
Nie zajęło dużo czasu i nie musiałam się martwić o kompozycję całości.
I guess, when I make more pages like this I will start thinking what to do with them. Now I have strawberries :) And even more - I've got an idea for some more strawberries :)
Przypuszczam, że jak będę miała więcej takich stron, to zacznę się zastanawiać, co z nimi zrobić. Na razie mam truskawki :) A nawet więcej - mam też pomysł na więcej truskawek :)
And it seems that I'm really twisted on them because the idea for the artist I want to present to you this time came from... strawberries :)
Chyba naprawdę jestem truskawkowo zakręcona, ponieważ pomysł na dzisiejszą artystkę również przyszedł z... truskawek :)
This yummy photography comes from Magnesina (real name - Agnieszka), another talented Polish girl on etsy. She also has a blog where you can see some more of her creations - I linked to my favorite poppies :)
Ta apetyczna fotografia jest dziełem Magnesiny (Agnieszki), kolejnej utalentowanej, polskiej artystki na etsy. Ona też ma blog, gdzie możecie podziwiać więcej jej śliczności - podlinkowałam do moich ulubionych maków :)

Tuesday, 19 July 2011

Summer table??? / Letni stół???

No, it isn't scrumbled egg with herbs and peppers...
Nie, to nie jajecznica z ziołami i papryczką...
It is something I wanted to look like a plate full of fruit :)
To coś, co miało wyglądać jak talerz pełen owoców :)
To say I'm disapointed is not enough :( I don't like the plates, I don't like fruit. And, as you can see, I put a great amount of work into it. Bummer...
Powiedzieć, że jestem rozczarowana, to nic nie powiedzieć :( Nie podobają mi się talerze, nie podobają owoce. A, jak widzicie, sporo pracy w nie włożyłam. Skucha...
No, I don't give up. But have to think a bit more before the second try :) The side effect of these tables is that I not only eat fruit permanently but also think about them a lot. Do you remember my wild strawberries?
Nie, nie rezygnuję. Ale muszę się głębiej zastanowić przed kolejną próbą :) A efektem ubocznym tych letnich stołów jest to, że nie tylko ciągle jem owoce, ale też dużo o nich myślę. Pamiętacie moje poziomki?
They found a new happy home already but somehow the idea came back to me so I guess I will have to make some more :) And talking strawberries - here are some from another of my favorite etsians, Paris Breakfast:
One już znalazły sobie nowy domek, ale idea powróciła i myślę, że trzeba będzie zrobić następne :) A propos truskawek - tu mam takie kolejnej mojej ulubionej etsianki, Paris Breakfast:
Paris Breakfast has also a blog where every post is a visual feast. Bon apetite!
Paris Breafast ma też blog, gdzie każdy wpis to uczta dla oka. Smacznego!

Friday, 15 July 2011

A view from my desk / Widok z biurka

This is one of my first hens. The one with the lacking hanger. She stayed with me and now we work together on computer. Of course it happened by accident that I couldn't find a better place for drying ruccola seeds than my desk but the hen seems to like it very much :)
I keep playing with hens and here is my latest model:
To jedna z moich pierwszych kur. Ta bez wieszaczka. Została ze mną i teraz razem pracujemy na komputerze. Oczywiście to całkowity przypadek, że nie znalazłam lepszego miejsca do suszenia nasion rukoli niz moje biurko, ale kurce się spodobało :)
Cały czas robię kury, a najnowszy model wygląda tak:
As for the summer table it is going very well.
A letni stół jakoś idzie.
I told you that I prepared two of them It happens many times that, while working on something, I have a strong feeling that I could do it better - in terms of better ideas. And now I decided to give it a try. Both backgrounds are almost the same and now I will start working on the first of them.
Mówiłam Wam, że przygotowałam sobie dwa takie. Wiele razy zdarza mi się że, pracując nad czymś, czuję, że mogłabym to zrobić lepiej, tzn. mam lepszy pomysł na uzyskanie pożądanego efektu. I teraz postanowiłam spróbować. Obydwa tła są prawie takie same i na pierwszym zacznę zaraz pracować.
And now I want to show you some art from another talented artist. This time it has a special meaning to me, because I was lucky to meet this artist in person and to see her works live. You may also remember this girl because I mentioned her similar times before. Ladies and gentelmen, our very own Polish Japanese lady - Mariola Warszewska, Molly from Moligami.
 A teraz chcę Wam pokazać cudne prace kolejnej utalentowanej artystki. Tym razem ma to dla mnie specjalne znaczenie, ponieważ miałam szczęście poznać Ją osobiście i prace widziałam na własne oczy. Zresztą Wy też możecie Ją pamiętać, ponieważ już wcześniej o Niej wspominałam. Panie i Panowie, oto nasza polska Japonka - Mariola Warszewska, Molly z Moligami.
Of course you can't really see on the screen how intricate her paper cuts are. Those, who know the delicacy of Japanese paper, may try to imagine what skills are needed to make such a beauty. And now Molly started also sewing and I have to tell you that she is pretty good in this too :) Go, visit her blog and droll over her talents :)
Oczywiście  w żaden sposób nie możecie zobaczyć jak misterne są te japońskie wycinanki. Ci, którzy znają delikatność japońskiego papieru, mogą próbować sobie wyobrazić jakich umiejętności wymaga tworzenie takich piękności. A ostatnio Molly zaczęła też szyć, i muszę powiedzieć, że świetnie Jej idzie :) Odwiedźcie Jej blog i pozachwycajcie Jej talentami :)

Monday, 11 July 2011

Summer activities / Letnie zajęcia

As you can see, my bunting is ready. This time it is in vintage pastel colors with small embroidered flowers. And it's "on the market" already :)
Jak widzicie, girlanda gotowa. Tym razem w takich starych pastelach z małymi haftowanymi kwiatkami. I już jest "na rynku" :)
And, as an experiment, I made a teapot magnet :) Looks good, but have to wash it to check if the glue I used is strong enough.
A w ramach eksperymentu zrobiłam czajniczkowy magnes :) Wyglada dobrze, ale muszę go jeszcze wyprać, żeby upewnić się, czy klej wytrzyma.
 
No, I didn't switch into total embroidery - just had to show you another great work from etsian artist. This time it is from This Tiny Existence. I wouldn't mind having it in my kitchen :) Talking my kitchen - at this time of a year this is the focal point of my kitchen:
Nie, nie zamieniłam się jeszcze w hafciarkę totalną - po prostu musiałam pokazać Wam kolejną świetną rzecz etsowej artystki. To dzieło This Tiny Existence. Mogłabym mieć je w swojej kuchni :) A propos kuchnia - o tej porze roku jej centralny punkt wygląda tak:

As you may guess, it gave me an idea...
Jak się domyślacie, podsunęło mi to pewien pomysł...

Doesn't it look like a summer table? No? If I'm right you will see it pretty soon. Yes, soon, beacuse it is small. But for any case I prepared alternative:
Czyż nie wygląda to jak letni stół? Nie? Jeśli tylko mam rację, to wkrótce się sami przekonacie. Tak, wkrótce, bo to maleństwo jest. A jeszcze na wszelki wypadek przygotowałam alternatywę:

Friday, 8 July 2011

What's going on / Co się dzieje

This is the 100th item in my shop! Hope, she will bring some golden eggs...:)
To setny przedmiot w moim sklepie! Mam nadzieję, że zniesie jakieś złote jaja... :)
The first batch of new trees is ready but not for sale yet.
Pierwsza partia nowych drzew już gotowa, ale jeszcze nie na sprzedaż.
But I put for sale this part of the old wallets - this is one of creative wasy for using my cards :)
And there's a new mini bunting coming up...
A na sprzedaż wystawiłam część starych saszetek - to przykład na twórcze zastosowanie moich kartek :)
I nadchodzi nowa czajniczkowa mini girlanda...
Watching the blooming sweet pea on my balcony
A groszek kwitnący na balkonie
  
gave me an idea for who to present to you today:
podpowiedział mi, kogo Wam dzisiaj zaprezentować:
This is Lorna Bateman - English embroiderer and etsy seller, of course :)
To Lorna Bateman - angielska hafciarka i etsowa sklepikarka, oczywiście :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+