Sunday, 29 November 2015

Winter tree and a piece of chocolate / Zimowe drzewo i kawałek czekoladki

Still experimenting with laces - well, to be precise with lacy feel rather than real laces. So another tree came to life - the winter one.
Nadal eksperymentuję z koronkami, a właściwie raczej z efektem koronki bez koronki. No i powstało nowe drzewo - tym razem zimowe.
Bare winter tree waiting for the snow to come and make it less grim. And for those who like these somber moods I prepared some lovely winter tree prints:
Nagie, zimowe drzewo czekające na śnieg, który uczyni je mniej posępnym. Ale dla tych, którzy lubią takie surowe klimaty opracowałam kilka zimowych druków:
 I myself felt a bit tired working for too long with neutrals and black so I went for a piece of chocolate:
Osobiście poczułam się zmęczona zbyt długim obcowaniem z czernią na neutralnym tle i zapragnęłam kawałka czekolady:

No, you didn't expect a real chocolate from me, right? In fact it is a combination of autumn trees and lacy connections between them.
Nie, nie spodziewaliście się po mnie prawdziwej czekolady, prawda? Bo to raczej kombinacja jesiennych drzew i koronkowych między nimi połączeń.
But all the many browns I've used made me to think about hot chocolate.
Ale te wszystkie brązy, których użyłam cały czas przywodziły mi na myśl gorącą czekoladę.
And yes, there are some new brown prints too :)
I oczywiście są z tego nowe, brązowe druki też :)

Sunday, 15 November 2015

Botanical laces / Botaniczne koronki

I told you about my love for laces before (HERE). Maybe I wasn't clear, but in fact I see laces everywhere.
Wspominałam już wcześniej o mojej miłości do koronek (choćby TU). Nie wiem jednak, czy macie świadomość, że ja je widzę wszędzie.
This artwork from 2008, named "My Way" is the first one where I decided to show it off.
W tej tkaninie z 2008, zatytułowanej "Moja droga" zdecydowałam się to ujawnić publicznie.
 As you can see,  my laces are a combination of lace patterns and botanical patterns.
Jak widzicie, moje koronki to taka kombinacja wzorów koronkowych z roślinnymi.
I collect botanical books even longer than lace books. And I use them for inspirations pretty often.
Atlasy botaniczne zbieram jeszcze dłużej niż ksiązki o koronkach. I używam jako inspiracji zaskakująco często.
For example these trees from my current big project are in fact...
Na przykład te drzewa z mojego obecnego "dużego" projektu są w istocie...

... grasses :) And working on them led me to the black lacy tree you see at the top.
... pospolitymi trawkami :) I właśnie w trakcie haftowania tych trawek/drzewek zatęskniłam za takim czarnym, koronkowym drzewem, które widzieliście na wstępie.
I would say it is my "free style reticella" tree. Of course those who use this antique Italian lace technique may have their doubts. But it is not in the names - it is "just another black tree" :)
Na własny użytek nazywam je "moja własna reticella", choć jest to pewne nadużycie w stosunku do tej starej włoskiej koronkowej techniki. Ale mniejsza o nazwę - niech będzie po prostu "jeszcze jedno czarne drzewo" :)

Monday, 2 November 2015

Autumn cleaning / Jesienne porządki

The weather is beautiful but the days are so short we can't really enjoy it. Falling leaves are more like carpets than tapestries now. I finished this small wall hanging and it is the last one in a series of leaves.
Pogoda przepiękna, ale coraz krótsze dnie, nie pozwalają się nią nacieszyć. Liście ze ścian koloru zmieniają się w barwne dywany. Skończyłam też swoje i myślę, że to ostatnie w liściowej serii.
I also realized that before I start new projects, I need to make space for them. Literally and mentally. And it is a perfect time for some autumn cleaning - limited daylight makes it less painful to work more on computer or making order on the shelves.
Uświadomiłam też sobie, że zanim zacznę nowe projekty, muszę zrobić na nie miejsce. Dosłownie i w przenośni. I to właśnie idealny czas na jesienne porządki - nie żal słonecznego światła na siedzenie przed komputerem i porządkowanie półek.
I need to think more of where do I want my art to go next year. And what do I want to work on.  The funny thing is, that all these thoughts came to me after the recent workshops.
Muszę się zastanowić, co dalej, w jakim kierunku chciałabym artystycznie pójść w przyszłym roku. I nad czym najbardziej chciałabym poracować? Ciekawe, że te refleksje przyszły do mnie po ostatnich warsztatach w Szkole Patchworku.
The first one was on Medieval initials and the second one about kitchen landscapes:
Na pierwszym szyłyśmy średniowieczne inicjały, na drugim kuchenne krajobrazy:
Besides the technical questions, students ask me about many different aspects of my own works. And some of the answers (my answers!) make me to dig deeper. So I'm going to use these long autumnal evenings as a quality thinking time :)
Ale poza kwestiami czysto technicznymi, słuchaczki zadawały mi mnóstwo pytań na temat moich prac. I niektóre odpowiedzi (moje własne!) zachęciły mnie do głębszych analiz. Myślę, że długie jesienne wieczory nadają się do tego idealnie :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+