Thursday, 26 May 2016

Modern Medieval strawberry mosaic / Średniowieczna truskawka dziś

As the strawberry season just started I had to make one too. It came directly from Medieval herbarium:
Skoro właśnie weszliśmy w sezon truskawkowy to trzeba było jakąś uszyć. Ta jest wzięta wprost ze średniowiecznego zielnika:
And what I wrote with my stitches is same difficult to read as Medieval Latin, right?
I to co napisałam ściegami jest równie trudne do odczytania jak średniowieczna łacina, prawda?
You also should know about new direction my prints took on - just look what I made out of this small textile artwork:
Chciałabym Wam przy okazji pokazać zupełnie nowy kierunek w moich drukach - zobaczcie, co zrobiłam na podstawie tej małej truskaweczki:
Two different prints, both based on the same elements from my textile piece. I'm still making reproductions of my artworks but now I'm able to squeeze much more fun out of them.
Dwa, zupełnie różne druki oparte na tych samych elementach z oryginału. Nadal będę robiła drukowane reprodukcje swoich prac, ale teraz mogę wycisnąć z nich jeszcze więcej.

It's totally different kind of work but very inspirational. Not only it allows me to analyze all the small elements involved in the original artwork but also gives new ideas for... more textile pieces. Perpetuum mobile :)
To zupełnie inny charakter pracy, ale jakże inspirujący. Nie tylko pozwala mi dokładnie zanalizować najmniejsze elementy oryginału, ale także podsuwa nowe pomysły na... kolejne szyte prace. Perpetuum mobile :)

Thursday, 5 May 2016

Folklore in my gardens / Baśniowe ogrody

Desperately trying to meet some deadlines I'm really happy when I manage to squeeze some little projects just for fun.  So here come the little fairies playing in the night garden. Oh well, I'm teasing you because in fact there are fairies on cards:
Bardzo się cieszę, kiedy w napięty grafik terminów udaje mi się wcisnąć coś małego, ot tak  dla czystej przyjemności szycia. I tak się właśnie wcisnęły  małe wróżki bawiące się nocą w ogrodzie. No, troszkę to podkolorowałam, bo wróżki są osobno na kartkach:
and  "Night in the garden" with just plants.
a "Noc w ogrodzie" to tylko roślinki.
But as garden seems rather magical one can see it as a perfect setting for little fairies, right?
Ale ogród raczej baśniowy, więc dla wróżek wymarzony, prawda?
And as I'm deeply into folklore right now (even wrote an article about traditional Polish folk textiles - go and read it on "Folklore Thursday"), all the dots are connected :)
A ja teraz mocno siedzę w folklorze i baśniwych klimatach, więc wszystko pięknie się ze sobą łączy :)
Of course after this dark, mysterious garden, new idea for the light one was born immediately. So here it is:
 I oczywiście po tym ciemnym, tajemniczym ogrodzie, od razu miałam pomysł na jasny i zwiewny. No to jest:

Both of the gardens are rather small with many little things going in:
Obydwa ogródki są w małych rozmiarach, ale dzieje się w nich naprawdę dużo:

 Which is nothing special as it is May already and gardens are rather busy :)
 Nic nadzwyczajnego, w końcu mamy maj i w ogrodach naprawdę dużo się dzieje :)
I wouldn't mind making a few more but my deadlines are really calling and I have to stay disciplined. So just will end this post with an old meadow which will be given second life as a print soon. Have a lovely Spring all!
Mogłabym poszyć jeszcze więcej takich ogródków, ale ścigam się z czasem i muszę być grzeczna. Więc zakończę starą łąką, która wkrótce dostanie drugie życie w postaci druków. Miłej wiosny wszystkim!


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+