Showing posts with label Easter. Show all posts
Showing posts with label Easter. Show all posts

Saturday, 30 March 2013

Friday, 6 April 2012

Easter time / Wielkanoc

Just to prove that even the simplest things may keep you really busy :)
To tylko na dowód, że nawet najprostsze rzeczy potrafią być absorbujące :)
So imagine the bigger stuff and you will know why it is so quiet here. But with the upcoming Easter time I had to say something, so - HAPPY EASTER!
A teraz wyobraźcie sobie większe projekty i już wiecie, dlaczego tu tak cicho. No ale skoro nadeszła Wielkanoc, to trzeba coś powiedzieć, wobec tego - WESOŁYCH ŚWIĄT!

Wednesday, 22 February 2012

This and that / To i owoMy today's etsy treasury was inspired entirely by the weather :) Despite our hopes for early spring winter still keeps with us. It shouldn't be a problem for someone born in February, but well, a bit of sunshine wouldn't really hurt too :)
Thank you all for the B-day wishes! Seems that I'm not alone in longing for more art in my life. And look at the best gifts I received: from my daughter
Moja dzisiejsza kolekcja na etsy inspirowana była całkowicie przez pogodę :) Mimo naszych nadziei na wczesną wiosnę, zima nie odpuszcza. Niby nie powinien to być problem dla kogoś urodzonego w lutym, ale cóż, odrobina słońca też by nie zaszkodziła :)
Serdecznie dziękuję za urodzinowe życzenia! Wygląda na to, że nie jestem osamotniona w pragnieniu większej obecności sztuki w moim życiu. Zobaczcie najpiękniejsze prezenty jakie dostałam: od córki
and the best friend of mine:
i najbliższej przyjacółki:
And a short trip to Prague was a great addition to my birthday celebration :) I've found there some great cutlery for my textile cuisine:
No i mały wypad do Pragi to też piękne uzupełnienie urodzinowych obchodów :) Znalazłam tam śliczne sztućce, wprost idealne do szmacianej kuchni:
It was difficult to show the full beauty of this card so I took another picture:
Trudno pokazać je w pełnej krasie, dlatego zrobiłam jeszcze jedno zdjęcie:
So now I'm really refreshed, inspired and ready for big things :) And no, I didn't forget about some Easter ornaments:
No to teraz już czuję się odświeżona, zainspirowana i gotowa do rzeczy wielkich :) Ale oczywiście nie zapomniałam o Wielkanocnych ornamentach:

Friday, 3 February 2012

Another year / Kolejny rok


Another year passed away and I didn't even notice. My birthday is tomorrow so the quilt has to be shown again. But this time with no new additions :( The Year of Rabbit was really meaningful for me. Many unexpected things happened and they changed my life. Fortunately everything went quiet and peaceful, just as a rabbit.
One of the unsatisfying things from the last year was a small development in the art area. So I made a resolution for myself to change it this year. I'm still busy with etsy but decided to find some moments every week for "the real stuff". It's a must. Even with small steps I will go forward, right? So I started with adding small amounts of stiches to the old WIPs:
Kolejny rok minął i prawie tego nie zauważyłam. Jutro moje urodziny, więc trzeba wyciągnąć urodzinowy quilt. Ale tym razem bez nowych dodatków :( Rok Królika  był dla mnie bardzo znaczący. Wydarzyło się wiele nieoczekiwanych rzeczy, które zmieniły moje życie. Na szczęście wszystko przebiegło cicho i spokojnie, tak właśnie jak królik.
Niestety, odbyło się to kosztem mojej działalności artystycznej i przyznam, że to frustrujące. Dlatego w tym roku postanowiłam to zmienić. Oczywiście nadal jestem zaabsorbowana etsy, ale muszę (muszę!) wygospodarować w każdym tygodniu chociaż chwilkę na "sprawy zasadnicze". Nawet małe kroczki posuwaja nas naprzód, prawda? Zaczęłam od "staroci":
I guess you remember this? And this?
Pamiętacie to, prawda? A to?
And I will try very hard to create new pieces. To make it easier for myself I decided to take part in some contests. One of them, is "Home Is Where the Quilt Is" organized by The Alliance For American Quilts. I remember this contest from many years ago and always wanted to participate (hope now, when I told it loudly to the world, I will manage) :)
I bardzo się postaram tworzyć nowe prace. Żeby się zdyscyplinować postanowiłam wziąc udział w kilku konkursach. Jeden z nich to "Home Is Where the Quilt Is" organizowany przez The Alliance For American Quilts. Pamiętam go sprzed wielu lat, zawsze chciałam wziąć w nim udział (mam nadzieję, że teraz, kiedy ogłosiłam to publicznie, to nareszcie się uda) :)
But now I'm back to the shop. Just refreshed the old hens and getting ready with Easter assortment :)
A teraz wracam do sklepu. Właśnie odświeżyłam stare kury i szykuję asortyment Wielkanocny :)

Friday, 22 April 2011

Happy Easter! / Wesołych Świąt!

Take some rest, relax and enjoy your life!!!
Odpocznijcie, odprężcie się i cieszcie się życiem!!!

Saturday, 9 April 2011

A little sun / Małe słoneczko

As both of my eggs' sets has sold, I decided to make another one. This time with a little sun :) Cute, isn't it?
Ponieważ obydwa zestawy jajeczne się sprzedały, postanowiłam zrobić jeszcze jeden. Tym razem ze słoneczkiem :) Słodki jest, prawda?

Thursday, 7 April 2011

Shameless bragging / Chwalipięta

Looky, looky, what a kind and happy customer I've got! No, I didn't know her before, but I knew her Make Do Style :)
Zobaczcie jaką mam miłą i zadowoloną klientkę! Nie, nie znałam Jej wcześniej, znałam tylko blog, Make Do Style :)

Wednesday, 6 April 2011

A bit of this and that / To i owo

New flowers and a bigger background :)
Nowe kwiatki i większe tło :)
And a new set for my etsy :)
I nowy zestaw do mojego etsy :)

Thursday, 31 March 2011

It's blooming here! / Tutaj kwitnie!

While Spring cleaning I found this old work of mine and decided it's perfect time for some blooming :)
Podczas wiosennych porządków znalazłam taką swoją starą pracę i pomyślałam, że to świetny czas na coś kwitnącego :)
I also composed a small Easter set for my etsy:
Skomponowałam też mały zestaw Wielkanocny do mojego etsy:
And with the reverse of the egg it looks totally different:
A z drugą stroną jajka wygląda zupełnie inaczej:

Tuesday, 29 March 2011

Playing with my poultry / Zabawy z drobiem

The new "basket",
Nowy "koszyczek",
or even two,
albo nawet dwa,
new eggs,
nowe jaja,
some hens,
kilka kurek,
and we can start playing....
i zaczynamy zabawę...

Friday, 25 March 2011

So where the Spring is??? / No gdzie ta wiosna???

The weather makes me to play with wool even more. So here is another soft and cozy woolen hen. But not that I stopped with eggs :)
Pogoda raczej nastraja mnie do pracy z wełną. No to kolejna miękka i przytulna, wełniana kurka. Ale z jajkami oczywiście jeszcze nie skończyłam :)
I made two sets of 4 and put them into shop.
Zrobiłam dwa zestawy po 4 i wstawiłam do sklepu.
And found a clever way how to use them :)
I znalazłam sprytny sposób ich użycia :)

Wednesday, 23 March 2011

Slow progress / Wolne postępy

The poet is in a quilting process now. I've started with a sky.
Poetka się teraz pikuje. Zaczęłam od nieba.

But the Spring project is finished already :)
Ale wiosenka już gotowa :)
It was really breezy. And a big fun!
To było naprawdę łatwiutkie. A jaka frajda!

Sunday, 20 March 2011

Think Spring! / Myśl wiosennie!

Yes, I made another hen. Believe me, this is the softest hen in the world - it is a cashmere hen. And this is my favorite, as for now. Maybe she is a secret mother from my easy - breezy project? Despite her lack of colour...
No tak, zrobiłam jeszcze jedną kurę. A jaka mięciutka - jest z kaszmiru. I, jak na razie, moja ulubiona. Może to ona jest tajemniczą mamusią z mojego błyskawicznego projektu wiosennego? Mimo, że szarobura...
Yes, it is this time of a year :) And if you remember THIS, you know that when I start with eggs, I can't stop:
Tak, to jest  ten czas :) I jeżeli pamiętacie TO, to wiecie, że jak zacznę z jajami, to nie mogę przestać:
This time I'm making egg's ornaments :) The egg is small - 5 x 7 cms and lots of fun to do.
Tym razem robię jajeczne ornamenty :)  Jajko jest małe - 5 x 7 cm i bardzo sympatyczne w robocie.LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...