Monday, 29 November 2010

Ornamental suspense! / Ornamentowe emocje!

Here are you, my dear readers who wanted my ornaments.
Oto Wy, moje drogie czytelniczki, które chciałyście moje ornamenty.

And here you are rolled up :)
A tu jesteście zrolowane :)

And here is my hand :)
A tu jest moja ręka :)

Here is the first lucky one...
Tu pierwsza szczęściara...

... and my hand again...
... i znowu moja ręka...

... and another lucky one! Who are you, you lucky ones?
... i druga szczęściara! Kim jesteście, szczęściary?

Mystery solved, now we know everything: Potterjotter and jednoiglec, congratulations! Unfortunately you both voted for set #2 (what is so special in this set???), but Potterjotter said, she can take anything, so she will have set #1 :) So now, Potterjotter and jednoiglec it is your part - give me your addys (bewu@a21.pl) so I can mail the ornaments on 1st of December.
Big thanks to everybody for taking part in my play!
And here is my orchard in new configuration with newest additions :)

Zagadka rozwiązana, teraz wiemy już wszystko: Potterjotter i jednoiglec, gratulacje! Niestety, obie głosowałyście na zestaw #2 (co w nim jest takiego???), ale Potterjotter powiedziała, ze może być każdy, wiec dostanie zestaw #1 :) A teraz, Potterjotter i jednoiglec, Wasza kolej - dajcie mi swoje adresy (bewu@a21.pl), żebym 1. grudnia mogła wysłać Wam paczuszki.
Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w mojej zabawie!
A tu mój sad w nowym układzie, z najnowszymi dodatkami :)

Tuesday, 23 November 2010

Don't be mad at me / Nie złoście się

I know, I know, it was supposed to be a kitchen, not a woodyard. Sorry for that, but I'm sure you also do some strange things in your kitchens, right?
My "things" aren't that strange - I just made a book :) And now I'm a happy posessor of this little treasure. I didn't write a single word there, just put together some of my works with trees. Since the titel - ARBORETUM. The main purpose for doing it was to have a nice, printed portfolio which is more portable than the works itself. And here is a small preview for your viewing pleasure.

Wiem, wiem, to miała być kuchnia, a nie tartak. Wybaczcie, ale jestem pewna, że Wy też robicie różne, dziwne rzeczy w Waszych kuchniach, prawda? A te moje rzeczy nie są aż tak dziwne - po prostu zrobiłam książkę :) I jestem teraz szczęśliwą posiadaczką takiego małego skarbu. Nie napisałam w niej ani jednego słowa, zebrałam tylko niektóre moje prace o tematyce "drzewnej". Stąd tytuł - ARBORETUM. Głównym powodem tego przedsięwzięcia była chęć posiadania jakiegoś porządnie wydanego katalogu, którym można łatwiej się posługiwać niż samymi pracami. A tu mały fragmencik:If you know about anybody who might be interested in buying it, please let them know. It is easy accessible at the Blurb Bookstore :)

Jeżeli znacie kogoś, kto mógłby być zainteresowany kupnem tego "cacka", dajcie mu, proszę, znać. Jest łatwo dostępna w księgarni Blurba :)

Sunday, 21 November 2010

Working / Praca

Getting ready for Festival requires some creativity too. So now I'm working on the banner :)
Przygotowania do Festiwalu też wymagają pewnej kreatywności. Dlatego teraz pracuję nad banerem :)
Of course all the small threads are not going to stay there, this is just "in the process" picture :) The real thing will be seen at my booth #227.
And I didn't forget about my orchard - it is still growing:
Oczywiście te drobne niteczki raczej na nim nie zostaną, to tylko zdjęcie "w trakcie" :) Na żywo będzie go można zobaczyć na moim stoisku #227.
No i nie zapominam o moim sadzie - on ciągle rośnie:
And a reminder for those who want to take part in my ornaments' giveway - go HERE.
A tu przypomnienie dla tych, którzy chcą wziąć udział w moim ornamentowym losowaniu - zapraszam TU.

Wednesday, 17 November 2010

Back to work / Do roboty

I'm extremely busy nowadays. So busy that I can't even think about my kitchen :( But I found an old work food oriented for your viewing pleasure:
Bardzo jestem ostatnio zajęta. Tak bardzo, że nawet pomyśleć nie mogę o mojej kuchni :( Ale znalazłam starą pracę o tematyce jedzeniowej, żeby było na czym oko zaczepić:

Monday, 15 November 2010

Happy Birthday giveaway! Urodzinowe upominki!

This was taken yesterday on my balkony. Nasturtium in November? Yes, why not? Here, in the Textile Cuisine we are prepared for the flowers because... it is Birthday time! Yes, the first post of this blog was done on 15th of November 2009. Seems like ages to me. But I still remember my doubts about starting a blog :) And now the only thing I can think of is a big "thank you" to my readers and viewers. Thank you for your interest, support, inspiration. Without you I wouldn't be where I am. THANK YOU!
And, as a grateful blogger, I prepared a little "thank you gifts" for you :) I made 2 small sets of Christmas ornaments exclusively for you. If you want them, just leave me a comment under this post with a number of set you would like to have. Here they are:

To zdjęcie zrobiłam wczoraj na balkonie.Nasturcje w listopadzie? Jasne, czemu nie? Tutaj, w naszej Textile Cuisine jesteśmy przygotowani na kwiaty ponieważ... mamy Urodziny! Tak, pierwszy post w tym blogu pojawił się 15 listopada 2009. Wydaje się, że było to wieki temu. Ale ciągle pamiętam swoje wątpliwości związane z posiadaniem blogu :) Ale teraz, jedyna rzecz, o której myślę to wielkie "dziękuję" dla moich czytelników i widzów. Dziękuję za zainteresowanie, wsparcie, inspiracje. Bez Was nie byłabym tu, gdzie jestem. DZIĘKUJĘ!
I, jako wdzięczna blogerka, przygotowałam dla Was małe prezenciki :) Zrobiłam 2 zestawy ornamentów świątecznych wyłącznie dla Was. Jeżeli chcecie jeden z nich, po prostu zostawcie komentarz pod tym postem z numerem zestawu. Oto one:
#1

#2

The size of them is 7 - 9 cms. They are machine quilted and hand embellished. And they are perfect decoration for the Christmas season (for the tree or for something else). You can vote for them till 28th of Nov, on 29th I will draw the "winners" and (when you give me your snail mail addy) on 1st of Dec they will be sent. They are very light and there's no problem to send them anywhere. Enjoy and... vote!

Są w rozmiarach 7 - 9 cm. Pikowane na maszynie i ręcznie ozdobione. Doskonałe jako świąteczna dekoracja (na drzewko czy gdziekolwiek indziej). Głosować możecie do 28 listopada, 29 wylosuję "zwycięzców" i (po podaniu adresu) 1 grudnia będą wysłane. Są bardzo lekkie i nie ma żadnego problemu z wysłaniem ich gdziekolwiek. No to bawcie się dobrze i... głosujcie!

Friday, 12 November 2010

More trees from the past / Więcej starych drzew

This is my old work inspired by Hildegard's vision.
To moja stara praca inspirowana wizją Hildegardy.
Of course what I liked in her vision the most were the trees.
Oczywiście najbardziej w jej wizji zainteresowały mnie drzewa.
Circle of life and all seasons,
Cykl życia i zmiany pór roku,

and permanent presence in globe's "scenography".
i stała obecność w ziemskiej "scenografii".

As for the new trees, yes, there's another one :)
A jeśli chodzi o nowe drzewa, to owszem, mam jedno :)

Monday, 8 November 2010

The next one / Następne

Sorry, I would like to make a new post with some fresh news in it. But I can't help - I'm totally twisted on those small pieces. And now, as I have a few already, I started playing with them.
Przykro mi, chciałabym zrobić nowy post z jakimś świeżym projektem. Ale nic nie poradzę - zakręciłam się na tych drobiazgach. A teraz, kiedy mam ich już kilka, zaczęłam się nimi bawić.
You remember when I said "an orchard"...
Pamiętacie, jak mówiłam "sad"...
No, it's not my goal to cover the whole wall with them... But this could be great :)
Nie, nie jest moim celem pokrycie całej ściany... Chociaż byłoby to cudowne :)

Saturday, 6 November 2010

One tree a day... / Jedno drzewo dziennie...

... keeps the melancholy away :)
This one reminds me that the winter is coming. Which means that...
... i uśmiechasz się niezmiennie :)
To drzewko przypomina mi, że niedługo zima. Co oznacza, że...
... if I want to be ready for Christmas I should start making cards right now! Seems a long time ahead? No, not at all. Taking the longevity of the process it is just last minute (usually I start in September) :)
... jeśli chcę być gotowa na Święta, powinnam zacząć robić kartki! Myślicie, że za wcześnie? Nie, wcale. Biorąc pod uwagę jak długo to trwa, to naprawdę ostatnia chwila (zazwyczaj zaczynam we wrześniu) :)

Wednesday, 3 November 2010

What? Another tree??? / Co? Jeszcze jedno drzewo???

Yessss! But don't think that the idea of the trees in the circle is brand new to me. I was making something similar earlier too :)
O tak! Ale nie myślcie, że ten pomysł z drzewami w kółku to jakieś nowe odkrycie. Robiłam już coś podobnego.
Some of you may remember my old work "The Castle" with a border with similar trees.
Niektórzy mogą pamiętać mój stary "Zamek" obramowany podobnymi drzewami.
So the trees are neverending story for me, be prepared for more of them :)
And it seems that my "Apples" are in the process again.
Czyli drzewa to jednak dla mnie niekończąca się historia, przygotujcie się na więcej :)
No i wygląda na to, że "Jabłka" są znowu w robocie.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+